V rámci asociácie pracujú štyri stále pracovné sekcie, ktoré združujú zástupcov členských spoločností Sappo. Na svojich pravidelných stretnutiach sa venujú aktuálnym pracovným problémom, legislatíve, pripomienkovaniu zákonov vzťahujúcich sa k petrolejárskemu priemyslu a obchodu. V čele každej pracovnej sekcie je vedúci volený vždy na jednoročné obdobie tak, aby sa zabezpečila cirkulácia zástupcov všetkých členov v tejto pozícii a zaistilo rovnocenné zastupovanie záujmov všetkých členských subjektov.

Štatút interných orgánov Asociácie

Podľa rozhodnutia číslo: 1/P/2013 z 22. 01. 2013

Článok I: Účel predpisu

Tento štatút upravuje vznik a činnosť stálych pracovných sekcií, ad hoc pracovných skupín a ad hoc komisií pri Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu a obchodu, ktorá je záujmovým združením právnických osôb. (ďalej v texte ako „Asociácia“). Je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia článku VI. a čl. VIII. písm. (xiii) stanov Asociácie.

Článok II: Vznik stálych pracovných sekcií a ad hoc pracovných skupín

Stále pracovné sekcie a ad hoc pracovné skupiny sú vytvárané na základe splnomocňovacích ustanovení článku VI. a článku VIII. písm. (xi) stanov Asociácie. Asociácia zriaďuje štyri stále pracovné sekcie. Pokiaľ členovia Asociácie vznesú požiadavku na vznik nových stálych pracovných sekcií alebo zrušenie existujúcich stálych pracovných sekcií, predstavenstvo Asociácie na svojom zasadnutí rozhodne o ich zriadení resp. zrušení. Predstavenstvo Asociácie rozhoduje na svojom zasadnutí aj o zriadení ad hoc pracovnej skupiny. Takéto rozhodnutie predstavenstva Asociácie musí byť prijaté potrebným počtom hlasov členov predstavenstva v zmysle článku VIII. stanov Asociácie.

Článok III: Štruktúra a činnosť stálych pracovných sekcií

 • Predstavenstvo Asociácie zriaďuje štyri stále pracovné sekcie, ktorými sú:
  • Ekonomicko – legislatívna sekcia,
  • HSSE sekcia,
  • Technická sekcia,
  • Sekcia pre mazivá
 • Stála pracovná sekcia a/alebo ad hoc pracovná skupina (ďalej spolu len ako „pracovná sekcia“) sa skladá zo zástupcov jednotlivých členov Asociácie. Každý člen Asociácie je oprávnený do pracovnej sekcie nominovať jedného svojho stáleho zástupcu a alternáta tohto stáleho zástupcu (ďalej spolu len ako „stály zástupca“). Stálych zástupcov pracovných sekcií schvaľuje predstavenstvo Asociácie. V prípade, že nedôjde k schváleniu nominanta, niektorého člena Asociácie, predstavenstvom Asociácie, má tento člen Asociácie právo nominovať nového stáleho zástupcu a/alebo alternáta tohto stáleho zástupcu do predmetnej pracovnej sekcie. Stály zástupca disponuje hlasovacím právom v prípade potreby hlasovania o pracovných otázkach sekcie. V prípade špecifickej odbornej témy alebo rôznorodej agendy je prípustné, aby sa rokovania sekcie zúčastnil i ďalší reprezentant člena Asociácie, ktorý ale nie je oprávnený na zasadnutí pracovnej sekcie hlasovať. Sekretariát Asociácie vedie evidenciu stálych zástupcov za jednotlivých členov Asociácie, vrátane ich e-mailových adries a telefonických kontaktov na nich. V prípade, že niektorý z členov alebo viacerí členovia Asociácie nevyužijú svoje právo nominovať stáleho zástupcu do pracovnej sekcie, pre riadnu činnosť pracovnej sekcie je potrebné, aby pracovná sekcia mala aspoň troch členov. Na čele každej pracovnej sekcie je vedúci pracovnej sekcie, volený z členov pracovnej sekcie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej sekcie, vždy na jednoročné obdobie tak, aby sa zabezpečila cirkulácia predstaviteľov všetkých členov Asociácie v tejto pozícii a zaistilo sa rovnocenné zastupovanie záujmov všetkých členských subjektov, pokiaľ sa členovia pracovnej sekcie nedohodnú inak. Vedúceho pracovnej sekcie v jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca volený z členov pracovnej sekcie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej sekcie vždy na jednoročné obdobie. Vedúci pracovnej sekcie riadi jej činnosť a predkladá spoločné stanoviská a podnety vedeniu Asociácie na vyjadrenie resp. schválenie a to prostredníctvom Kancelárie Asociácie alebo priamo všetkým členom predstavenstva Asociácie s kópiou na výkonného riaditeľa Kancelárie. Pracovná sekcia môže v prípade špecifických alebo vysoko odborných tém prizvať na svoje zasadnutia i odborníkov z externého prostredia.
 • K zániku funkcie vedúceho pracovnej sekcie a/alebo jeho zástupcu dochádza:
  • uplynutím doby, na ktorú bol do funkcie zvolený,
  • zdaním sa funkcie zo strany vedúceho/zástupcu a to s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov,
  • odvolaním zo strany pracovnej sekcie a to zo závažných dôvodov na strane vedúceho/zástupcu, kvôli ktorým nemôže vykonávať svoju funkciu po dobu minimálne šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov (dlhodobá PN, rodičovská a/alebo materská dovolenka a pod.),
  • odvolaním zo strany predstavenstva z dôvodu ukončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu k členovi Asociácie, ktorý ho do pracovnej sekcie nominoval,
  • odvolaním zo strany pracovnej sekcie z dôvodu neplnenia si povinnosti vedúcim/zástupcom, ktoré sú mu zverené v rámci výkonu jeho funkcie, a to najmä ak nezabezpečuje organizáciu a činnosť pracovnej sekcie.
 • Pracovná sekcia rozhoduje v prípade potreby hlasovaním na svojich zasadaniach. Zasadania pracovnej sekcie zvoláva vedúci pracovnej sekcie resp. v jeho neprítomnosti zástupca pracovnej sekcie. Zasadnutie pracovnej sekcie je uznášania schopné len v prípade, ak sa na ňom zúčastnia 2/3 všetkých členovia pracovnej sekcie. V prípade, ak pracovná sekcia nie je uznášania schopná, zvolá vedúci pracovnej sekcie nové zasadnutie tak, aby sa konalo do jedného týždňa odo dňa kedy sa malo konať pôvodné zasadnutie. Rozhodnutie pracovnej sekcie je prijaté, ak s ním súhlasia 2/3 všetkých členov pracovnej sekcie.
 • Stála pracovná sekcia sa schádza minimálne 4 krát ročne. K zvolaniu stálej pracovnej sekcie musí dôjsť i na základe žiadosti aspoň 1/3 stálych zástupcov predmetnej sekcie. Ad hoc pracovná skupina sa schádza operatívne na základe rozhodnutia vedúceho takejto ad hoc pracovnej skupiny v nadväznosti na dôvody, pre ktoré bola zriadená, alebo na základe žiadosti aspoň 1/3 členov ad hoc pracovnej skupiny. Zvolanie zasadania pracovnej sekcie a jeho organizáciu zabezpečuje vedúci pracovnej sekcie v spolupráci s Kanceláriou Asociácie. Z každého zasadnutia stálej pracovnej sekcie, ako aj ad hoc pracovnej skupiny musí byť vykonaný zápis, ktorý zabezpečuje vedúci pracovnej sekcie, pričom údaje týkajúce sa účasti na rokovaní a programu rokovania doplní do návrhu zápisu Kancelária Asociácie. Zápisy odsúhlasujú členovia pracovnej sekcie a ich evidenciu vedie Kancelária Asociácie.
 • Pracovná sekcia môže na zabezpečenie svojej činnosti zo svojich členov ako aj z prizvaných odborníkov pre danú problematiku vytvárať ad hoc komisie. Závery, odporúčania a návrhy ad hoc komisií sú prerokované v pracovnej sekcii. Závery, odporúčania a návrhy pokiaľ majú byť použité mimo Asociácie musí pracovná sekcia postúpiť predstavenstvu, ktoré rozhodne v rámci svojho rozhodovacieho procesu o ďalšom postupe. Aby záver, odporučenie alebo návrh pracovnej sekcie mohol byť postúpený predstavenstvu, musí byť v rámci pracovnej sekcie odsúhlasený všetkými členmi pracovnej sekcie.

Článok IV: Zánik pracovných sekcií

Pracovná sekcia zaniká na základe rozhodnutia predstavenstva Asociácie.

Článok V

Štatút interných orgánov Asociácie bol schválený predstavenstvom Asociácie dňa 22. 01. 2013

Článok VI

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu 23. 01. 2013

Rozhodnutie
číslo: 1/P/2018 z 20. júna 2018 , ktorým sa vydáva
Interná smernica
Spolupráca v oblasti maloobchodnej štatistiky

Bratislava, 20. júna 2018
Marián Socha
predseda predstavenstva

Článok I.

Účel predpisu

Táto interná smernica upravuje poskytovanie údajov a spoluprácu v oblasti maloobchodnej štatistiky Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu a obchodu (ďalej v texte ako „Asociácia“ alebo „SAPPO“), ktorá je záujmovým združením právnických osôb, so spoločnosťami, ktoré nie sú členmi Asociácie.

Článok II.

Vznik spolupráce v oblasti poskytovania údajov do maloobchodnej štatistiky medzi nečlenskými spoločnosťami Asociácie a Asociáciou

Spoločnosť, ktorá nie je členom SAPPO môže prispievať do maloobchodnej štatistiky ak jej činnosť je v súlade so stanovami Asociácie a spĺňa podmienku prevádzkovania aspoň jednej čerpacej stanice a o takúto spoluprácu prejaví záujem. Spoločnosť v prípade záujmu prispievania a odberu maloobchodnej štatistiky doručí predstavenstvu Asociácie písomnú žiadosť o prispievanie do tejto štatistiky a jej odber. Každá takáto žiadosť je predmetom posúdenia Asociácie. V prvom slede žiadosť posúdi Ekonomicko –legislatívna sekcia, ktorá je zodpovedná za tvorbu tejto štatistiky a vydá o tomto posúdení odporúčacie stanovisko pre predstavenstvo Asociácie. V rámci preskúmania žiadosti najmä vyhodnotí prínosy alebo prípadné riziká spojené s prístupom tretej osoby, prípadne navrhne riešenie, ktoré by zabezpečilo anonymizáciu údajov alebo iné opatrenia nevyhnutné za účelom zachovania anonymity a presnosti štatistiky. Následne, predstavenstvo Asociácie rozhodne o sprístupní štatistiky žiadateľovi.

Asociácia posúdi každú takúto žiadosť o spoluprácu v oblasti štatistiky objektívne a nediskriminačne, pričom zváži prípadné riziká, ktoré by mohli ohroziť anonymizáciu agregovaných údajov.

Predstavenstvo Asociácie rozhodne o prijatí/schválení žiadosti v oblasti spolupráce poskytovania údajov do maloobchodnej štatistiky Asociácie na základe vlastného uváženia. Zároveň predstavenstvo rozhodne o výške ceny za spracovanie Výstupných dát, ktorú spoločnosť uhradí na účet Asociácie na základe zmluvy o spracovaní údajov. Predstavenstvo Asociácie oboznámi žiadateľa so svojim rozhodnutím písomne. Písomné rozhodnutie bude doručené na adresu sídla žiadateľa uvedenú v žiadosti o prispievanie do maloobchodnej štatistiky Asociácie, respektíve na kontaktnú adresu uvedenú žiadateľom v jeho písomnej žiadosti.

V písomnej žiadosti o prispievanie do maloobchodnej štatistiky je žiadateľ povinný prehlásiť, že súhlasí so stanovami Asociácie, ak upravujú problematiku v oblasti štatistiky, a Asociáciou vydanými internými predpismi k predmetnej problematike bez akýchkoľvek výhrad a dňom schválenia vyššie uvedenej žiadosti predstavenstvom sa ich zaväzuje dodržiavať.

Článok III.

Prispievanie do maloobchodnej štatistiky nečlenskej spoločnosti jej práva a povinnosti

Nečlenská spoločnosť Asociácie, ktorá bola schválená predstavenstvom SAPPO ako prispievateľ a odberateľ do maloobchodnej štatistiky uzatvorí s Asociáciou zmluvu o spolupráci. Následne, po podpise tejto zmluvy dôjde k reálnemu vzájomnému poskytovaniu štatistických údajov v maloobchodnej oblasti. Od účinnosti tejto zmluvy je Asociácia oprávnená od spoločnosti vyžadovať spoluprácu v oblasti zasielania údajov spracovateľovi a spolupracujúca spoločnosť je oprávnená vyžadovať zasielanie dohodnutých komparatívnych údajov vzťahujúcich sa k MOŠ. Asociácia v zmluve o spolupráci pri spracovaní maloobchodnej štatistiky určí záväzné pravidlá spolupráce tak aby sa zamedzilo nesúladu s požiadavkami právnych predpisov a zároveň bola zachovaná presnosť a vierohodnosť výkazov. Zmluva tiež upraví finančné vyrovnanie prípadných nákladov.

Nečlenská spoločnosť Asociácie, ktorá bola schválená predstavenstvom SAPPO ako prispievateľ do maloobchodnej štatistiky je povinná poskytovať údaje do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje uvádzajú spracovateľovi štatistiky Asociácie.

Návrh typovej zmluvy upravujúcej podmienky spolupráce pre všetkých prípadných žiadateľov o spoluprácu v oblasti štatistiky ako aj prípadné princípy zdieľania nákladov vypracuje Ekonomicko-legislatívna sekcia a schváli predstavenstvo asociácie.

Všetky relevantné údaje týkajúce sa spracovateľa maloobchodnej štatistiky ako i formu a spôsob komunikácie s týmto spracovateľom oznámi Kancelária SAPPO spolupracujúcej spoločnosti na e-mailovú adresu, ktorú jej prispievateľ oznámi pri uzatvorení zmluvy o spolupráci v oblasti prispievania do MOŠ SAPPO.

Článok IV.

Zánik spolupráce v oblasti poskytovania údajov do maloobchodnej štatistiky Asociácie

Spolupráca medzi – spolupracujúcou spoločnosťou, ktorá nie je členom Asociácie zaniká ukončením zmluvného vzťahu na základe rozhodnutia predstavenstva Asociácia alebo na základe písomnej žiadosť nečlenskej spoločnosti o zrušení spolupráce v oblasti prispievania do maloobchodnej štatistiky v zmysle podmienok uvedených v takejto zmluve.

Rozhodnutie predstavenstva Asociácie o ukončení zmluvy musí byť doručené spolupracujúcej nečlenskej spoločnosti písomne doporučenou zásielkou na adresu sídla žiadateľa uvedenú v žiadosti o prispievanie do maloobchodnej štatistiky Asociácie, respektíve na kontaktnú adresu uvedenú v zmluve.

Článok V.

Interná smernica v oblasti poskytovania maloobchodnej štatistiky bola schválená predstavenstvom Asociácie dňa 20. júna 2018.

Článok VI.

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu 01. júla 2018.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.