Mazacie prostriedky, mazivá majú významne postavenie v prevádzke strojov a zariadení.

V technickej praxi je úlohou mazív zabrániť priamemu kontaktu povrchov pri ich vzájomnom pohybe a tak zmenšiť trenie a jeho dôsledok, opotrebovanie.

Mazacie prostriedky, mazivá sa z hľadiska skupenstva delia na:

  • plynné (vzduch, hélium, dusík a iné)
  • kvapalné (ropné, syntetická, rastlinné oleje, voda a iné)
  • plastické mazivá
  • tuhé (grafit, MoS2, PTFE a iné).

Mazivo okrem toho, že zabezpečuje správne mazanie strojov a zariadení, tak nám poskytuje pri vykonávaní tribotechnickej diagnostiky dôležité informácie o ich technickom stave. Nové výkonnejšie stroje a tým náročnejšie prevádzkové podmienky, ako sú vyššie prevádzkové teploty, otáčky, vysoké a nepravidelné zaťaženie, menšie kompaktné konštrukcie, menšie olejové náplne, vyššie obehové číslo mazacieho oleja si vyžadujú aj nový sortiment mazív. Moderné mazivá, majú vyššiu tepelnú a oxidačnú stabilitu, dlhšiu životnosť, lepšie trecie vlastnosti, majú vplyv na zníženie spotreby pohonných látok a energií, a tiež priaznivý vplyv na životné prostredie. Vzhľadom na predpokladaný vývoj v oblasti konštrukcie nových a výkonnejších strojov, požiadaviek na predĺženie životnosti mazív a tiež ochranu životného prostredia možno očakávať v najbližšej budúcnosti významné zmeny aj v sortimente mazacích prostriedkov, mazív.

Súčasný stav vo svete

Pozornosť budeme venovať najmä mazacím prostriedkom, mazivám, a ich vývoju, ktorý možno očakávať v najbližších rokoch. Vzhľadom na to uvádzame na obrázku č.1 všeobecne citovanú percentuálnu spotrebu mazív podľa jednotlivých odvetví. Podľa dostupných informácií celosvetový nárast spotreby mazacích prostriedkov sa odhaduje o 2,4 % ročne.

Obrázok č.1

 

Súčasný stav na Slovensku

Ročná spotreba mazacích prostriedkov, mazív v Slovenskej republike sa odhaduje na cca 40 000 ton. Z toho množstva je cca 16 000 ton mazív pre mobilné prostriedky, tzv. automobilových mazív a 24 000 ton mazív pre priemyselné aplikácie. Pre zaujímavosť ročná spotreba mazacích prostriedkov, mazív začiatkom 80. rokoch minulého storočia na Slovensku bola cca 90 000 ton. V súčasnosti sa na Slovensku vyrába len nepatrné množstvo zo spotrebovaných mazív. Viac ako 95% sa dováža. Na obrázku č. 2 je členmi SAPPO odhadovaná percentuálna spotreba na Slovensku podľa odvetví použitia.

Obrázok č. 2

 

Udržateľnosť v oblasti mazív

Zrejme žiadna oblasť ľudskej aktivity nie je zdokumentovaná tak podrobne ako oblasť automobilizmu a moderných strojov. Informácií o mazivách, ktoré sa na ich rozvoji podieľali, je však veľmi málo. Pritom automobily a prakticky všetky moderné stroje sú nerozlučne spojené práve s mazivami. V našom regióne je pravdepodobne prvou charakteristikou moderného maziva príručka pre majiteľov motocyklov Jawa 500 z obdobia po prvej svetovej vojne. Kritériom kvality bolo, aby mazivo v zime nezamrzlo a v lete sa neroztekalo. Na Slovensku bola prvým výrobcom celej škály moderných mazív, vrátane motorových olejov, bratislavská rafinéria Apollo.

Po druhej svetovej vojne sa začal dynamický priemyselný rozvoj, s ktorým musel držať krok aj vývoj mazív pre výrobu, energetiku, poľnohospodárstvo, lesníctvo a hlavne automobilový priemysel. Motorové, kompresorové, ložiskové, turbínové a prevodové oleje a plastické mazivá naberali na význame a od ich kvality sa odvíjal spoľahlivý chod zariadení od automobilov po energetiku. Tribotechnika sa stala uznávaným vedným odborom.

Prvé správy o organizovanej technike mazania – tribotechnike sú na Slovensku z roku 1957. Vtedy začala odborná skupina pre techniku mazania pri Československej strojníckej spoločnosti organizovať kurzy pre technikov mazania, konštruktérov strojov a zariadení.

Nasledovali desaťročia kontinuálneho zlepšovania úžitkových vlastností mazív a vývoja špecifických druhov.

Do popredia sa však začala dostávať nielen kvalita, ale aj téma udržateľnosti mazív. Výskum a vývoj sa sústredil na biologicky odbúrateľné oleje. Mazacie oleje so základným olejom a prísadami na rastlinnej báze sa objavili na trhu v Európe v polovici 80. rokov. Mazivá majú vysokú biologickú odbúrateľnosť v porovnaní s inými typmi základových olejov, pričom úroveň biologickej odbúrateľnosti sa pohybuje od 70 do 100 percent. Tieto mazivá sa v súčasnosti bežne používajú v európskom lesníctve.

Pri iných mazivách nie je náhrada za biologicky odbúrateľné zložky taká jednoduchá. Aby plnili svoju funkciu, môžu mať stále až polovicu ropného základu. Snaha o ďalšie zníženie ropnej zložky však existuje a na tejto úlohe pracujú celé výskumné centrá. Nie je vylúčené, že v blízkej budúcnosti budú mazivá pre veterné turbíny, oleje pre elektromobily či mazivá pre elektrické kolobežky plne biologicky odbúrateľné. Kým sa tak stane, výrobcovia mazív dodávajú na trh produkty, v ktorých je neobnoviteľná zložka minimalizovaná a nahradená udržateľnou alternatívou, ale mazivo stále dokáže spoľahlivo plniť svoj účel – aby sa veterná turbína nezasekla, elektrický automobil nepoškodil a kolobežka nerozpadla.

Uhlíkovo neutrálne a udržateľné operácie sú dôležitým prvkom stratégie všetkých výrobcov mazív. Výrobcovia si stanovujú ciele znižovať emisie oxidu uhličitého vo vysokých percentách každým rokom.

 

Legislatíva

  • Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2004/98/ZZ_2004_98_20220101.pdf

  • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2010/67/ZZ_2010_67_20170601.pdf

  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/79/ZZ_2015_79_20220101.pdf

  • Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2004/199/ZZ_2004_199_20210801.pdf