Základný rámec aktivít SAPPO pozostáva najmä z:

monitorovania národnej a európskej legislatívy súvisiacej s petrolejárskym priemyslom a obchodom v oblasti environmentálnej politiky, daňovej a finančnej politiky a hospodárskej politiky, aktívna participácia na verejných konzultáciách a diskusiách s cieľom priniesť odborné a vecné argumenty, podložené analýzou identifikovaných problémov a skúsenosťami z praxe;

 

spolupráce medzi internými orgánmi a pracovnými sekciami Asociácie, vytváranie a udržiavanie korektnej spolupráce s odbornými inštitúciami a národnými autoritami a inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, s nečlenskými spoločnosťami s petrolejárskeho odvetvia a s partnerskými organizáciami v zahraničí,

 

sledovania štatistík či už verejne dostupných, ale aj interných štatistík SAPPO spracovávaných nezávislou konzultantskou spoločnosťou;  Členovia SAPPO si pre svoje účely zostavujú vlastnú maloobchodnú štatistiku (na mesačnej báze) a veľkoobchodnú štatistiku (kvartálne), táto štatistika je prístupná len pre členov SAPPO a spolupracujúce subjekty.

 

Legislatíva

Plánované aktivity SAPPO v priebehu roka 2022 sa budú dotýkať najmä nasledovných právnych dokumentov:

EÚ úroveň:

 • Legislatívny balík EU „Fit for 55“ a revízia smerníc EU a nové nástroje ako CBAM
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá –problematika porovnávania cien palív (benzín, nafta, LPG, CNG, elektrina a vodík) a spôsobe ich zobrazovania predajcami pohonných látok
 • Revízia smernice Európskej komisie 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a  plynového oleja a  zavedenie mechanizmu na monitorovanie a  zníženie emisií skleníkových plynov v súvislosti s evaluáciou článku 7a)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ESz 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach
 • Taxonómia EU

Národná úroveň:

 • Zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby
 • Zákon o č. 79/2015 Z.z. odpadoch
 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a s ním súvisiace právne predpisy
 • Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
 • Vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
 • Návrh zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov
 • činnosti v oblasti normotvorby, ktoré sú predmetom pracovnej skupiny TK50

V tomto smere je pre SAPPO aj naďalej dôležité byť korektným a odborným partnerom s aktívnou účasťou na odbornej diskusii k pripravovaným legislatívnym aj nelegislatívnym materiálom, ktoré kreujú budúcnosť petrolejárskeho odvetvia.

Štatistika

Podstatnou súčasťou agendy SAPPO bude naďalej tvorba vlastných štatistík v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a mazív, ktoré nám poskytujú obraz a informáciu o reáliách trhu a o slovenskom spotrebiteľovi. Zároveň porovnávanie a verifikácia z dostupnými oficiálnymi štatistikami v dokresľovaní možných daňových únikov ostáva jednou z prioritných činností, v ktorej budeme i naďalej pokračovať.

Spolupráca

Kľúčovou prioritou zostáva pre SAPPO aj v roku 2021 spolupráca medzi internými orgánmi a pracovnými sekciami Asociácie, s odbornými inštitúciami a národnými autoritami a inštitúciami a taktiež s partnerskými organizáciami v zahraničí a najmä s FuelsEurope ako jednu z možností na zdieľanie najlepších praktík v oblasti petrolejárskeho odvetvia.

Viac o našej činnosti sa dozviete vo výročnej správe https://www.sappo.sk/wp-content/uploads/2022/06/vyrocna_sprava_compressed-3.pdf