I. Prioritné činnosti Asociácie

Základnou a jednou z nosných činností Asociácie je monitorovanie a aktívna účasť na riešení technických a legislatívnych problémov viažucich sa k cieľom a predmetu činnosti Asociácie definovaných jej stanovami, s nadväzným prerokovaním takto identifikovaných problémov s dotknutými orgánmi tak výkonnej ako i zákonodarnej moci. V spojitosti s vyššie uvedenými aktivitami vyvinúť maximálne úsilie k nastaveniu procesov smerom ku koncepčným riešeniam v legislatívnej činnosti.

Nie menej dôležitou úlohou sa javí i potreba posilnenia osvetovej, komunikačnej činnosti navonok ako i jej zlepšenie smerom dovnútra Asociácie.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného činnosť predstavenstva Asociácie, výkonného riaditeľa, stálych pracovných sekcií, ad hoc pracovných skupín a sekretariátu bude zameraná najmä na:

1.1 účasť a koordináciu na legislatívnom procese a technických procesoch súvisiacich s oblasťou petrolejárskeho priemyslu a obchodu ako i ochrany životného prostredia:

 • sledovanie vývoja využívania biopalív v doprave,
 • sledovanie vývoja spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty,
 • úsporné energetické opatrenia,
 • odpadové hospodárstvo,
 • emisie skleníkových plynov

1.2 sledovanie vývoja smernice 2009/28 ES,

1.3 zadefinovanie legislatívnych priorít a realizácia možných krokov v legislatívnom procese vrátene rokovaní na príslušných ÚOŠS,

1.4 spolupráca pri tvorbe a zmenách technických noriem,

1.5 monitorovanie činnosti Recyklačného fondu,

1.6 monitorovanie štatistiky predaja olejov na slovenskom trhu,

1.7 vyvinutie úsilia o posilnenie povedomia o činnosti Asociácie tak medzi odbornou ako laickou verejnosťou,

1.8 zlepšiť systém identifikácie potrieb členských spoločností,

1.9 zintenzívniť komunikáciu v rámci stálych sekcií v otázkach identifikácie spoločných tém a záujmov členov Asociácie,

1.10 nastaviť spôsob vzájomného poskytovania a využívania odborných skúsenosti v relevantných oblastiach medzi členmi Asociácie plne rešpektujúc zákony (hlavne v protimonopolnej oblasti ).

II. Ostatná činnosť Asociácie

Zameranie činností a krokov Asociácie bude smerovať i do oblasti prehĺbenia a posilnenia odbornej a etickej úrovne Asociácie a to prostredníctvom dôsledného dodržiavania stanov Asociácie ako i ďalších relevantných interných predpisov prijatých orgánmi Asociácie a to spôsobom:

2.1 prostredníctvom predstavenstva Asociácie, výkonného riaditeľa, stálych pracovných sekcií, ad hoc pracovných skupín a sekretariátu riešiť oprávnené požiadavky, dotazy a pripomienky tak riadnych ako i pridružených členov Asociácie,

2.2 zlepšiť úroveň informačných tokov a údajov pre členov Asociácie,

2.3 pokračovať v spracovávaní štatistických údajov v oblasti maloobchodného predaja nafty a benzínu so zahrnutím údajov predaja prostredníctvom palivových kariet,

2.4 sledovať výsledky realizovaných kontrol kvality pohonných hmôt orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie a Inšpekcie životného prostredia,

2.5 prehodnotiť zloženie a personálnu obnovu pracovných sekcií, ad hoc pracovných skupín,

2.6 na základe požiadaviek pripraviť nové interné predpisy Asociácie a/alebo revidovať platné a účinné interné predpisy,

2.7 upraviť internetovú stránku Asociácie a požiadať členov Asociácie o zlepšenie jej využitia k väčšej prezentácii Asociácie a informovanosti tak laickej ako i odbornej verejnosti o dianí v petrolejárskom priemysle.

III. Spolupráca Asociácie s vybranými výbormi Národnej rady Slovenskej republiky

Jednou z neopomenuteľných oblastí činnosti a aktivít Asociácie prostredníctvom jej orgánov bude orientácia na prehĺbenie spolupráce s výbormi NR SR v legislatívnom procese prijímania zákonov Slovenskej republiky ako i vyvinutie iniciatívy smerujúcej k spolupráci so slovenskými europoslancami v procese tvorby legislatívnych noriem na európskej úrovni a to:

3.1 zacielením spolupráce na výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre európske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v týchto rovinách:

 • formou spolupráce spracovávať odborné stanoviská k problematike petrolejárskeho priemyslu a obchodu,
 • účasť Asociácie pri prerokovávaní zákonov týkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu a obchodu,
 • ponuka Asociácie v oblasti vzájomnej účasti na významných rokovaniach.

3.2 realizovať všetky kroky k zabezpečeniu využívania poslaneckej iniciatívy v legislatívnom procese k presadzovaniu oprávnených požiadaviek členov Asociácie,

3.3 uskutočniť možné formálne kroky k vytvoreniu spolupráce so slovenskými europoslancami v oblasti petrolejárskeho priemyslu a obchodu.

IV. Spolupráca Asociácie s orgánmi štátnej a verejnej správy

Nevyhnutnosťou pre plnenie nosných úloh definovaných stanovami Asociácie je trvalá udržateľnosť, rozširovanie a upevňovanie otvorenej, ústretovej a odbornej komunikácie s orgánmi štátnej a verejnej správy predovšetkým spôsobom:

4.1 pokračovať, so snahou zlepšiť odbornú spoluprácu s Ministerstvom financií SR, Finančným riaditeľstvom SR pri výmene informácií a legislatívnej činnosti v oblasti spotrebných daní, dane z pridanej hodnoty ako i nomenklatúry viažucej sa k colnému zákonu,

4.2 spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva SR na vybraných otázkach a témach dotýkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu a obchodu,

4.3 aktívne komunikovať s Ministerstvom životného prostredia SR k legislatíve dotýkajúcej sa vôd, ovzdušia, odpadov a ďalších relevantných právnych úprav majúcich vzťah k petrolejárskemu priemyslu a obchodu,

4.4 agilná spolupráca s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri riešení otázok v oblasti:

 • metrológie a určených meradiel,
 • slovenských technických noriem dotýkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu a obchodu,
 • možnosti zlepšenia bezpečnosti na čerpacích staniciach,
 • požiarnej ochrany na čerpacích staniciach,
 • realizácie opatrení na zníženie efektu skleníkových plynov,
 • núdzových stavov ropy a riešení krízových situácií v zásobovaní ropou a ropnými výrobkami,
 • aktívnej spolupráce pri vytváraní nových všeobecne záväzných právnych predpisov dotýkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu a obchodu

V. Spolupráca Asociácie s odbornými inštitúciami, nevládnymi organizáciami a profesijne príbuznými združeniami a asociáciami

Prehĺbenie existujúcej spolupráce s odbornými inštitúciami, organizáciami, združeniami a asociáciami vyvíjajúcimi činnosť z profesionálneho pohľadu v príbuzných odboroch a zároveň vytvorenie snahy o rozšírenie tohto okruhu môže napomôcť k úspešnému presadzovaniu a vysvetľovaniu spoločných záujmov voči pohľadu štátnej a verejnej správy v dotknutých odborných otázkach. Orgány Asociácie preto z pohľadu rozvoja týchto vzťahov sa zamerajú predovšetkým na komunikáciu s:

5.1 výskumným ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny- VÚRUP, a.s. najmä v oblasti spracovania ropy, nových výrobkov v oblasti motorových palív či nových ekotechnológií,

5.2 združením automobilového priemyslu v otázkach rozvoja tohto priemyslu vo väzbe na kvalitu pohonných hmôt a uplatňovaní alternatívnych zdrojov pohonu,

5.3 slovenským metrologickým ústavom v témach týkajúcich sa metrologických výkonov na čerpacích staniciach,

5.4 relevantnými vysokými školami s prioritnou úlohou identifikovania spoločných tém a záujmov

VI. Aktivity Asociácie v medzinárodnej sfére

Ďalšou z dôležitých oblastí rozvoja práce Asociácie bude oživenie spolupráce v otázkach prijímania európskej legislatívy a jej aplikácie v praxi a to predovšetkým:

6.1 spoluprácou so záujmovým združením FuelsEurope/NOIA vo vybraných oblastiach,

6.2 rozvíjaním styku a spolupráce s asociáciami v susedných štátoch s cieľom výmeny informácií,

6.3 snahou o zapojenie sa do procesu revízie smerníc a rozhodnutí EP a Rady z oblasti petrolejárskeho priemyslu a obchodu

VII. Prezentačné aktivity Asociácie

Dlhodobým cieľom stojacim pred orgánmi Asociácie je zintenzívnenie prezentácie spoločných stanovísk a názorov svojich členov u odbornej i laickej verejnosti ako i snaha o upevnenie povedomia verejnosti o Asociácie ako o profesionálnom združení záujmových osôb z oblasti petrolejárskeho priemyslu a obchodu, prezentujúcej vysoko odborné názory v predmetnej oblasti. Nástrojmi umožňujúcimi dosiahnutie tohto cieľa by mali byť predovšetkým:

7.1 aktualizácia informácií na vlastnej internetovej stránke Asociácie,

7.2 spracovanie a prezentovanie noviniek z petrolejárskeho priemyslu vybraným médiám,

7.3 ponuka a snaha o presadenie odborných článkov v časopisoch

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.