Základný rámec aktivít SAPPO pozostáva najmä z:

monitorovania národnej a európskej legislatívy súvisiacej s petrolejárskym priemyslom a obchodom v oblasti environmentálnej politiky, daňovej a finančnej politiky a hospodárskej politiky, aktívna participácia na verejných konzultáciách a diskusiách s cieľom priniesť odborné a vecné argumenty, podložené analýzou identifikovaných problémov a skúsenosťami z praxe;

 

spolupráce medzi internými orgánmi a pracovnými sekciami Asociácie, vytváranie a udržiavanie korektnej spolupráce s odbornými inštitúciami a národnými autoritami a inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, s nečlenskými spoločnosťami s petrolejárskeho odvetvia a s partnerskými organizáciami v zahraničí,

 

sledovania štatistík či už verejne dostupných, ale aj interných štatistík SAPPO spracovávaných nezávislou konzultantskou spoločnosťou;  Členovia SAPPO si pre svoje účely zostavujú vlastnú maloobchodnú štatistiku (na mesačnej báze) a veľkoobchodnú štatistiku (kvartálne), táto štatistika je prístupná len pre členov SAPPO a spolupracujúce subjekty.

 

Legislatíva

Plánované aktivity SAPPO v priebehu roka 2023 sa budú dotýkať najmä nasledovných právnych dokumentov:

EÚ úroveň:

 • Monitorovanie legislatívneho vývoja revidovaných smerníc EU predložených EK, a to najmä:
  • Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE
  • Revízia smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá – komunikácia s MH SR vo veci implementácie vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/732 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, t. j. upravujúceho problematiku porovnávania cien palív (benzín, nafta, LPG, CNG, elektrina a vodík) a spôsobe ich zobrazovania predajcami pohonných látok
  • Revízia smernice Európskej komisie 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
  • Revízia smernice EP a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii,
  • Návrh nariadenia EK upravujúceho ciele pre letecké spoločnosti, letiská a dodávateľov leteckých palív uvádzať na trh udržateľné letecké palivá (SAF – sustainable aviation fuels),
  • Revízia nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá v súlade s ambicióznejšími klimatickými cieľmi Únie
  • Revízia nariadenia EP a Rady (EÚ) sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
  • oblasť chemickej legislatívy EU v súvislosti s Chemickou stratégiou pre udržateľnosť
   • Revízia nariadenia REACH a CLP
   • Priemyselný plán v kontexte Green Deal-u

 

Národná úroveň:

 • Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
 • Zákon  č. 79/2015 Z. z. odpadoch
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a s ním súvisiace vykonávacie predpisy
 • Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
 • Vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
 • Činnosti v oblasti normotvorby, ktoré sú predmetom pracovnej skupiny TK50, a to najmä vo vzťahu k iniciatíve SAPPO
 • Implementácia povinnosti zverejňovania informácie o porovnaní cien klasických fosílnych palív a alternatívnych palív v zmysle smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2018/732 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív

V tomto smere je pre SAPPO aj naďalej dôležité byť korektným a odborným partnerom s aktívnou účasťou na odbornej diskusii k pripravovaným legislatívnym aj nelegislatívnym materiálom, ktoré kreujú budúcnosť petrolejárskeho odvetvia.

Štatistika

Podstatnou súčasťou agendy SAPPO bude naďalej tvorba vlastných štatistík v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a mazív, ktoré nám poskytujú obraz a informáciu o reáliách trhu a o slovenskom spotrebiteľovi. Zároveň porovnávanie a verifikácia z dostupnými oficiálnymi štatistikami v dokresľovaní možných daňových únikov ostáva jednou z prioritných činností, v ktorej budeme i naďalej pokračovať.

Spolupráca

Kľúčovou prioritou zostáva pre SAPPO aj v roku 2023 spolupráca medzi internými orgánmi a pracovnými sekciami Asociácie, s odbornými inštitúciami a národnými autoritami a inštitúciami a taktiež s partnerskými organizáciami v zahraničí a najmä s FuelsEurope ako jednu z možností na zdieľanie najlepších praktík v oblasti petrolejárskeho odvetvia.

Viac o našej činnosti sa dozviete vo výročnej správe https:/www.sappo.sk/wp-content/uploads/2022/06/vyrocna_sprava_compressed-3.pdf