Veľkokapacitné zásobné nádoby predstavujú kľúčovú súčasť distribučného reťazca ropných produktov. Presné a spoľahlivé meranie výšky hladiny v týchto nádobách priamo súvisí s určením objemu kvapalín. Straty spôsobné s nepresnosťou merania majú priamy dopad na ekonomické ukazovatele.

Požiadavky na presnosť merania objemu vychádzajú od samotných producentov, ktorí majú vlastné systémy vnútornej kontroly a kvality. Problémy súvisia predovšetkým so  stratami spojenými s únikom pohonných hmôt z veľkokapacitných nádob napríklad vplyvom netesností. Požiadavky však súvisia tiež s kritériami stanovenými orgánmi zodpovednými za ochranu životného prostredia, ale aj orgánmi finančnej správy  (zdaňovanie je založené na meraniach v tomto distribučnom reťazci) a pod.

Meraním výšky hladiny sa rozumie zistenie vzdialenosti hladiny materiálu od definovanej nulovej výšky hladiny. Hladinou sa pritom označuje rozhranie medzi dvoma médiami – tuhým a kvapalným, tuhým a plynným, kvapalným a plynným. [1]

Meranie výšky hladiny rôznych  materiálov  v zásobníkoch a prevádzkových nádobách, ako sú rôzne tanky, zásobné a prevádzkové nádrže a pod., je skutočne kľúčovou otázkou v priemysle. Vhodné snímače sú nasadzované takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, bez ohľadu na rozdielnosť podmienok okolia, technologického procesu a meranej látky. [2]

Prevádzkové podmienky sú ovplyvňované najmä teplotou, hlukom, prachom, vlhkosťou, vibráciami a taktiež nebezpečenstvom výbuchu, kladú  nároky na návrh robustných prístrojov, ktoré sú schopné pracovať i v týchto podmienkach. Na druhej strane stoja požiadavky čo najpriaznivejšej ceny, jednoduchej inštalácie, obsluhy a kontroly, ako aj vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a presnosti merania. [2]

Snímače  na meranie výšky hladiny sa niekedy označujú aj ako hladinomery. Rozlišujeme ich na snímače so spojitým výstupným signálom úmerným meranej hladine a snímače s vyhodnocovaním  limitnej úrovne, teda spínače medzného stavu. Podľa výstupu sa delia na snímače merania výšky hladiny bez elektrického výstupu (vizuálne odčítanie výšky hladiny)  mechanické hladinomery a snímače s elektrickým výstupom. [2].

Mechanické hladinomery sú mimoriadne jednoduché, lacné a spoľahlivé meradlá výšky hladiny. Patria sem tyčové meradlá, priehľadové a elektromechanické hladinomery, rotačné limitné a vibračné spínače. Snímače s elektrickým výstupom ktoré sa najčastejšie používajú sú plavákové hladinomery, plavákové spínače, ultrazvukové hladinomery, radarové hladinomery  a optické hladinomery.

V súlade s technickým pokrokom sa kladie stále väčší dôraz aj na spresňovanie merania výšky hladín v zásobníkoch. Do výskumu a vývoja nových progresívnejších metód merania má snahu zasiahnuť tiež Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci spolupráce s kľúčovými podnikmi priemyslu ale tiež zapojením sa do projektov v rámci medzinárodnej spolupráce sa snaží hľadať nové prístupy a tým vytvoriť podporu na riešenie súčasných problémov.

Výsledné spoľahlivejšie merania budú mať pozitívny vplyv na ochranu výrobcov zákazníkov, obchod, ochranu životného prostredia a zdravia, ako aj na hospodárstvo krajín.

 

 

Zdroje:

[1]       PÁLENČÁR, R., KUREKOVÁ, E., HALAJ, M.: Meranie a metrológia pre manažérov. 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. 252 s. ISBN 978-80-227-2743-3

[2]       https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/atp-2007-06-20.pdf

 

Autor článku je študentom SjF STU Bratislava. Článok bol publikovaný na základe súhlasu autora a SjF STU Bratislava.

 

 

Oznamy

Oznamy