Automobilový benzín

Automobilový benzín je palivo pre zážihové (benzínové) motory s vnútorným spaľovaním (Ottov motor). Automobilový benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov s typickým destilačným rozmedzím 30°C až 210°C (hlavne alkánov, cykolalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy, biopalív ďalších prídavných látok (aditív), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako pohonnej látky. Zvyčajný počet atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhľovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi 5 až 12. Motorový benzín sa najčastejšie vyrába frakčnou destiláciou z ropy. Automobilový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v norme EN STN 228, je bezsírny a bezolovnatý, pričom jeho nevyhnutnou zložkou musí byť aj biopalivo.

Rozdelenie automobilových benzínov podľa oktánového čísla

Oktánové číslo automobilového benzínu vyjadruje odolnosť voči  detonačnému spaľovaniu. Čím je hodnota oktánového čísla vyššia, tým je možné automobilový benzín použiť pre motory s vyšším kompresným pomerom, čo prináša vyšší výkon, vyššiu účinnosť. Nízke oktánové číslo sa prejavuje „klepaním“ a môže viesť k poškodeniu motora. Je dôležité dodržiavať odporúčania výrobcu ohľadom minimálnej úrovne oktánového čísla.

Automobilový benzín s oktánovým číslom 91

V SR sa tento druh motorového benzínu v súčasnosti už prakticky nepredáva.

Automobilový benzín s oktánovým číslom 95

V SR je to benzín, ktorý je v súčasnosti najviac predávaný.

Automobilový benzín s oktánovým číslom 98

Tento druh automobilového benzínu sa na čerpacích stajniach členských spoločností SAPPO predáva väčšinou ako vysoko aditivovaný a ako prémiový segment, ktorého oktánové číslo je 100.

Rozdelenie automobilových benzínov podľa obsahu biopaliva a označovanie automobilového benzínu

Ako biopalivo v motorovom benzíne sa v súčasnosti používa najmä bioetanol a bio-etyl-terc-butyl- éter (bioETBE), ktoré je podľa príslušnej legislatívy SR  vyjadrené ako tzv. bioetanolový ekvivalent. Bioetanolovým ekvivalentom sa rozumie buď zmesou bioetanolu a bioETBE alebo len bioETBE.

V zmysle platnej Európskej legislatívy sú všetky členské štáty povinné označovať výdajné stojany na čerpacích staniciach jednotným symbolom. Táto skutočnosť súvisí s plnením environmentálnych požiadaviek na znižovanie emisií CO2 z pohonných látok, pričom tieto požiadavky plnia povinné členské spoločnosti SAPPO prostredníctvom primiešavania biopalív do fosílnych palív. Ako biopalivo do automobilového benzínu sa v súčasnosti používa najmä bioetanol a bio-etyltercbutyléter (bioETBE).

Uvedené znamená, že na čerpacích staniciach v SR sa v súčasnosti predáva len motorový benzín s prímesou biopaliva. Objem biopaliva v motorom benzíne upravuje príslušná legislatíva SR ako i norma kvality STN EN 228.

Označenie pre automobilový benzín sa skladá z písmena E, čo znamená ethanol a čísla vyjadrujúceho jeho maximálny percentuálny objem.

Symbol E5 označuje benzín, ktorý obsahuje objem etanolu maximálne 5%.

Symbol E10 označuje benzín, ktorý obsahuje objem etanolu do 10 %.