Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený nový zákon č. 270/2017 Z. z., z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Link na slov lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/270/20180101
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články