Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Link na slov-lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/200/20180715

SAPPO

Články

Články