Vývoj petrolejárskeho priemyslu a obchodu v SR v roku 2013 kopíroval situáciu  na medzinárodnom ropnom trhu a vo svetovej ekonomike.

V minulom roku sa na Slovensku spracovalo 5,8 mil. ton ropy, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 7 %. Z tohto množstva sa pri vysokom konverznom pomere vyrobilo viac ako 87% svetlých produktov. V dôsledku vyššieho spracovania ropy a zvýšeniu dopytu po palivách výroba motorových palív medziročne stúpla o 138 tisíc ton na celkových 4 453 tisíc ton.

Výroba automobilových benzínov dosiahla úroveň 1 422 tisíc ton, čo bolo o 13 tisíc ton viac ako v predchádzajúcom roku, a predstavovala tak medziročný nárast o 1 %. Výroba motorovej nafty dosiahla úroveň 3 030 tisíc ton, čo predstavuje o 124 tisíc ton viac ako pred rokom a znamená medziročný nárast o 4,3 %.

V petrochemickej divízii sa vyrobilo 409 tisíc ton polymérov – polyetylénu a polypropylénu – za udržania vysokej kvalitatívnej úrovne a minimálnych strát a odpadu, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 18 %.

Produkcia bratislavskej rafinérie SLOVNAFT sa aj v roku 2013 vyznačovala vysokou prevádzkovou stabilitou, podporenou kontinuálnymi dodávkami ropy z Ruskej federácie.

V roku 2013 sa na Slovensku už po siedmy rok predávali obe kľúčové motorové palivá – nafta a benzín – s prímesou biozložiek. Predovšetkým vďaka úsiliu členských spoločností SAPPO Slovenská republika splnila stanovený cieľ vlády SR v oblasti podielu biozložiek na fosílnych motorových palivách.

Liberálny súťaživý charakter slovenského ropného trhu ostal minulý rok zachovaný, keď napriek silnej výrobnej nadkapacite domácej rafinérie SLOVNAFT, a.s. dovoz hlavných produktov – motorových palív saturoval celkovú domácu spotrebu na Slovensku zhruba 34%. Domáci spotrebitelia tak v priemere nakupovali každý tretí liter motorových palív dovezený zo zahraničia.

Trh Slovenskej republiky bol tak v plnej miere vykrytý zo zdrojov domácej a zahraničných rafinérií, čomu okrem iných faktorov pomáhala i poloha a malá teritoriálna rozloha SR. Vnútri krajiny a v okolí jej hraníc je lokalizované dostatočné množstvo skladovacích a logistických kapacít vlastnených rôznymi navzájom konkurujúcimi si spoločnosťami, čo jednak umožňuje ľahko zásobovať slovenských zákazníkov a tiež spoluformuje zdravé súťaživé prostredie.

Vývoj hrubého domáceho produktu v SR vykázal v roku 2013 iba mierny nárast (odhad NBS +1,0%), čo sa prirodzene odzrkadlilo aj v celkovej spotrebe nafty, ktorá takmer kopírovala hodnoty z roku 2012.

Tradične vysoká bola spotreba počas letnej motoristickej sezóny, najvyššia spotreba však bola zaznamenaná v mesiaci október najmä vďaka poľnohospodárskym sezónnym prácam.

Klesajúci trend spotreby automobilového benzínu, ktorý sme zaznamenali v posledných rokoch sa potvrdil aj v roku 2013. Celková spotreba benzínu v SR poklesla medziročne približne o 5% a kulminovala práve počas motoristickej sezóny v letnom období.

Slovenskí motoristi v uplynulom roku platili v priemere s daňami za liter nafty zhruba 1,390 EUR a za benzín zhruba 1,487 eur/liter.

V prípade nafty bola priemerná konečná cena v roku 2013 nižšia ako priemer v roku 2012 o 3,6% a v prípade benzínu bola priemerná konečná cena v roku 2013 nižšia o 3,7% oproti priemernej cene v roku 2012.

Oznamy

Oznamy