Sappo sa aktívne zapojilo a ovplyvnilo konečné znenie vyhlášky MŽP SR o kvalite palív. V tomto smere sa uskutočnilo množstvo pracovných rokovaní s MŽP SR od mája do augusta 2010, vrátane  rozporového konania v rámci medzirezortného pripomienkového konania na MŽP SR. Výraznou mierou sa podarilo presadiť oprávnené požiadavky členských spoločností, najmä v označovaní  percentuálneho primiešavania biopalív do pohonných hmôt na výdajných stojanoch na ČSPL. To znamená, že na výdajných stojanoch sa nemusí označovať prímes biopalív do nafty do výšky 7% a v benzíne primiešavanie bioetanolu do 5%.

Oznamy

Oznamy