Sappo v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania vyjadruje k predloženému materiálu  nasledovné pripomienky:

  1. Priblíženie sadzby spotrebnej dane vykurovacích olejov k sadzbe spotrebnej dane motorovej nafty zvýši akurát príjem do štátneho rozpočtu a náklady na výrobu tepla subjektom na území SR, eliminácii daňovým únikom by skôr pomohlo farebné označovanie ľahkého vykurovacieho oleja.
  2. Namiesto stanovenia sadzby spotrebnej dane pre minerálne oleje s PpKN 2710 19 71 až 2710 19 99 navrhujeme, aby boli zahrnuté do § 4 ods. 8 zákona č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tzn., že by sa prepravovali s dokladom, na ktorom bude uvedený ARC kód a kupujúci by ich mohol nakúpiť na základe predloženia odberného poukazu. Kupujúci týchto minerálnych olejov by musel byť zaevidovaný na colnom úrade ako užívateľský podnik alebo ako obchodník s minerálnym olejom.
  3. Ustanoviť sadzbu spotrebnej dane na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 27 10 19 71 až, 27 10 19 99 – mazacie, motorové, ložiskové, hydraulické a tzv. základové oleje, zaviesť evidenciu subjektov, ktoré obchodujú s predmetným minerálnym olejom a monitorovať pohyb tohto minerálneho oleja.
    Pokiaľ tieto tovary nebudú zaradené ako SPD zdaniteľné, resp. podliehajúce postupu pri preprave v rámci krajín EU môže byť problematická evidencia týchto tovarov v EMCS. Taktiež spôsob preukazovania účelu použitia a prípadnej vratky dane v prípade použitia na určený účel (teda nie na použitie ako pohonná látka) je na strane príjemcu  tovaru, čo práve serióznym podnikateľom sťažuje podnikateľské prostredie.
  4. Pre väčšiu účinnosť navrhovaných opatrení v praxi a dosiahnutie synergického efektu navrhujeme, spracovanie samostatnej obdobnej Koncepcie boja proti daňovým únikom na dani z pridanej hodnoty. To považujeme ako predpoklad pre účinný, ale hlavne efektívny boj na zamedzovanie celkových daňových únikov v odvetví petrolejárskeho priemyslu a obchodu.

Oznamy

Oznamy