Nové požiadavky od 13. februára 2023 pre distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok a spotrebiteľov pohonných látok pri preprave (odosielaní a príjme) zdaneného minerálneho oleja, a to prostredníctvom elektronického systému prepráv (EMCS)

 

Všeobecne

S účinnosťou od 13. februára 2023 bude možné zdanený minerálny olej, ktorým sa v tomto prípade rozumie motorový benzín a  motorová nafta, prepravovať na území SR len s tzv. elektronickým zjednodušeným sprievodným dokumentom (ďalej len „eZSD“) vyhotoveným prostredníctvom systému EMCS. Ide o povinnosť, ktorá je ustanovená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len zákon č. 98/2004 Z. z. ), a to jeho novelou z roku 2020 (zákon č. 387/2020 Z. z.).

 

Čo je EMCS?

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie, vrátane územia SR, v režime pozastavenia dane. Od 13. februára 2023 sa však tento systém rozširuje aj o monitorovanie prepráv pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, ktoré boli uvedené do tzv. daňového voľného obehu, čiže bola zaplatená spotrebná daň a tieto zdanené tovary sa prepravujú, či už medzi členskými štátmi alebo v prípade zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty aj na území SR, pričom sa sleduje reálny pohyb tohto tovaru. Bližšie informácie o systéme EMCS možno nájsť aj na webe Finančnej správy TU.

Zdroj: Finančná správa SR

Kľúčová zmena teda je, že prostredníctvom systému EMCS sa budú vytvárať elektronické dokumenty (správy) súvisiace s prepravou zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty, a to najmä:

 • eZSD pri odosielaní zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty; eZSD bude spravidla vyhotovovať distribútor pohonných látok, ktorým je osoba uvedená § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. (napr. veľkoobchod),
 • správa o prijatí pri príjme zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty; správu o prijatí bude spravidla vyhotovovať distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod), predajca pohonných látok, ktorým je osoba uvedená v § 25b ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice) a spotrebiteľ pohonných látok, ktorým je osoba uvedená v § 25b ods. 16 zákona č. 98/2004 Z. z. (napr. poľnohospodárske družstvo).

Čo znamená nová povinnosť pre distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok a spotrebiteľov pohonných látok?

 Ak sa bude o 13. februára 2023 dodávať (prepravovať) na území SR zdanený motorový benzín a zdanená motorová nafta, takéto dodanie (preprava) sa nesmie uskutočniť bez eZSD.

 

Uvedené znamená, že ak pred dodaním, resp. začatím prepravy zdaneného benzínu a zdanej nafty na území SR nebude vystavený eZSD takéto dodanie (preprava) sa nesmie uskutočniť!

eZSD sa musí vystaviť najmä pri týchto dodaniach (prepravách) zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty:

 • od distribútora pohonných látok (napr. veľkoobchod) k  distribútorovi pohonných látok (napr. veľkoobchod),
 • od distribútora pohonných látok (napr. veľkoobchod)  k predajcovi pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice),
 • od distribútora pohonných látok (napr. veľkoobchod) k spotrebiteľovi pohonných látok  (napr. poľnohospodárske družstvo).

 eZSD sa musí vystaviť aj vtedy, ak sa zdanený motorový benzín a zdanená motorová nafta prepravuje:

 • od distribútora pohonných látok k osobe, ktorá je užívateľským podnikom (§ 11 zákona č. 98/2004 Z. z.) a ak nakupuje zdanený motorový benzín alebo zdanenú motorovú naftu,
 • medzi dvomi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je distribútorom pohonných látok, predajcom pohonných látok a spotrebiteľom pohonných látok,
 • od predajcu pohonných látok do daňového skladu (týka sa to napr. prepravy znehodnoteného motorového benzínu a nafty z čerpacej stanice, pričom táto znehodnotená hmota bude v daňovom sklade prepracovaná),
 • iným, ako vyššie uvedeným spôsobom za podmienky, že s tým colný úrad (ďalej len „CÚ“) súhlasil.

 Aké potrebné technické vybavenie musí mať distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok, aby mohol v EMCS vystavovať príslušné elektronické dokumenty (správy)?

 

 • Aplikáciu SPD Klient, ktorá je Finančnou správou SR poskytovaná bezplatne, pričom jej prostredníctvom sa umožní vytvárať elektronické sprievodné dokumenty a ostatné elektronické správy v predpísanej forme a štruktúre alebo mať vytvorený vlastný interný informačný systém EMCS za predpokladu, že bude kompatibilné s technickou špecifikáciou EMCS fáza 4.0, ktoré budú zverejnené na webe Finančnej správy SR v časti „Technické špecifikácie systému EMCS“.

Inštalačný balík k SPD Klient je možné si stiahnuť z webovej stránky Finančnej správy SR TU (je potrebné zrolovať na časť „Technické špecifikácie systému EMCS“) a Inštalačnú používateľskú príručku je možné stiahnuť TU.

 

 • Zakúpený zaručený elektronický podpis v podobe kvalifikovaného elektronického podpisu (ďalej len „KEP“) alebo mať aktivovaný KEP na občianskom preukaze, alebo sa na spôsobe podpisu eZSD alebo správy o prijatí dohodne so svojim miestne príslušným CÚ.

 

 • Aby bola možná práca s aplikáciou SDP Klient, vrátane používania KEP, je potrebné uzatvoriť s Finančnou správou SR zmluvu o elektronickej komunikácii a nainštalovať softvérový balík EKR Klient, ktorý je dostupný na webe Finančnej správy SR v sekcii „Elektronická podateľňa colnej správy“ a je dostupný na stiahnutie TU v časti „Technické informácie“, a to spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako inštalačný balík EKR Klient.

 

Odporúčame preto, aby distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok kontaktoval svoj miestne príslušný CÚ, pričom odporúčame, aby v zmluve o elektronickej komunikácii bola za danú spoločnosť identifikovaná osoba, ktorá bude elektronicky vystavovať/podpisovať príslušné správy v elektronickej komunikácii prostredníctvom systému EMCS, napr. cez SPD Klient.

 

Aký je postup pri dodaní (preprave) a príjme zdaného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty?

 Postup zo strany dodávateľa (odosielateľa)

 • dodávateľ (odosielateľ), spravidla distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod), pred začatím prepravy (dodaním) zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty vyhotoví v systéme EMCS (napr. prostredníctvom SPD Klient) návrh eZSD, ktorý elektronicky zašle svojmu miestne príslušnému CÚ,
 • CÚ, miestne príslušný pre dodávateľa, overí údaje uvedené v eZSD a pridelí mu tzv. zjednodušený referenčný kód, ktorý zašle spolu s eZSD naspäť dodávateľovi (odosielateľovi) a súčasne odošle eZSD so schváleným zjednodušeným referenčným kódom na CÚ, ktorý je miestne príslušný pre osobu, ktorá je príjemcom zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty.

Zjednodušený referenčný kód, ktorý bol pridelený pred začatím prepravy CÚ, musí byť počas prepravy zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty uvedený na písomnom dokumente, ktorý sprevádza prepravovaný tovar, napr. na dodacom liste.

 Postup zo strany príjemcu, t. j. osoby, ktorá fyzicky tovar prijme

 • CÚ, miestne príslušný pre príjemcu, zašle príjemcovi eZSD, ktorý mu bol zaslaný od CÚ, miestne príslušného pre odosielateľa (všetko sa deje automaticky),
 • príjemca, následne po prijatí zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty, je povinný do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy vytvoriť správu o prijatí, čím vlastne potvrdí ukončenie prepravy.
 • CÚ, miestne príslušný pre príjemcu zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty, elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi, ktorý vyhotovil správu o prijatí zaevidovanie správy o prijatí; následne CÚ, miestne príslušný pre príjemcu, zaevidovanú správu o prijatí bezodkladne zašle dodávateľovi (odosielateľovi), t. j. osobe, ktorá vystavila eZSD a zároveň aj CÚ, miestne príslušnému pre dodávateľa (odosielateľa) zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty.

Ako postupovať ak je systém EMCS nedostupný?

Systém EMCS sa považuje za nedostupný, ak je nedostupný u správcu dane, t. j. zo strany CÚ, a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať eZSD alebo správu o prijatí.

V prípade nedostupnosti systému EMCS je dodávateľ zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty povinný:

 • oznámiť, pred začatím prepravy zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty, miestne príslušnému CÚ, že bude začatá preprava tohto tovaru,
 • vyhotoviť písomný zjednodušený sprievodný dokument (v 3. kópiách), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako eZSD,
 • zaslať pred začatím prepravy jednu kópiu zjednodušeného sprievodného dokumentu svojmu miestne príslušnému CÚ,
 • ponechať si jednu kópiu zjednodušeného sprievodného dokumentu,
 • prepravovať zdanený motorový benzín a zdanenú motorovú naftu s jednou kópiou zjednodušeného sprievodného dokumentu.

 

V prípade nedostupnosti systému EMCS je príjemca zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty povinný:

 • vyhotoviť písomnú správu o prijatí, ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako elektronická správa o prijatí,
 • predložiť písomnú správu o prijatí svojmu miestne príslušnému CÚ, ktorý zašle kópiu písomnej správy o prijatí CÚ, ktorý je miestne príslušný pre odosielateľa zdaneného motorového benzínu a zdanenej motorovej nafty,
 • zaevidovať vo svojom účtovníctve kópiu písomného zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorá sprevádzala dodávaný (prepravovaný) zdanený motorový benzín a zdanenú motorovú naftu.

 Podrobnosti ako postupovať v prípade nedostupného systému EMCS, vrátane vzorov príslušných náhradných papierových dokumentov (eZSD, správy o prijatí), sú uvedené aj na webe Finančnej správy SR, a to TU.

 

Stiahnuť

Články

Články