Súčasné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR dotýkajúce sa činnosti v oblasti záujmu a aktivít členských spoločností Asociácie prebiehali a prebiehajú tak z iniciatívy ako i za aktívnej účasti Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO).

Pozornosť Asociácie sa sústredila predovšetkým na tri zákony, ktorých obsah a predmet úpravy úzko súvisí so spracovaním, predajom, distribúciou a skladovaním ropy a ropných výrobkov.

Ako prvý možno uviesť úplne nový zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov, ktorý bol NR SR schválený v júni tohto roka. Prijatie zákona iniciovala Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) z dôvodu návrhu nového riešenia správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Zmena doterajšieho modelu má zabezpečiť uvoľnenie prostriedkov štátu viazaných v núdzových zásobách, ako aj zabezpečenie, aby nedochádzalo k zvyšovaniu štátneho dlhu. Predložený a následne NR SR bol schválený model, podľa ktorého správu núdzových zásob prevezme od SŠHR SR Agentúra, ktorá bude založená vo forme záujmového združenia právnických osôb. Nový model správy núdzových zásob vychádza z toho, že podnikateľské subjekty, ktoré sú definované v zákone ako vybraní podnikatelia, budú mať povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob. Povinnosť zabezpečiť a udržiavať núdzové zásoby ropy budú vybraní podnikatelia plniť prostredníctvom Agentúry a to na základe zmluvy, ktorú s ňou uzatvoria. Odplatu za poskytovanú službu bude stanovovať Agentúra tak, aby pokryla náklady na obstaranie, udržanie, poistenie núdzových zásob, vrátane nákladov na financovanie jej činnosti a administratívnych nákladov. To teda znamená, že vybraní podnikatelia budú namiesto doterajšieho poplatku (cca 2 centy/L), ktorý uhrádzajú za správu núdzových zásob hradiť platbu za zabezpečenie ich povinností novovytvorenou Agentúrou a to vo výške, ktorá ešte nebola s konečnou platnosťou dohodnutá. Základným prínosom SAPPO k obsahovému zneniu tohto zákona bolo presadenie zníženia hranice dovezeného množstva vybraných ropných výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vybraného podnikateľa zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob a to z 500 m3 na 20 m3 ako i jasná požiadavka ponechať novovytváranú platbu pre Agentúru na cca rovnakej úrovni ako je v súčasnosti hradený poplatok za správu núdzových zásob ropy.

Druhým právnym predpisom kde sa nám podarilo veľmi efektívne uplatniť našu iniciatívu a následne vzájomnú spoluprácu v legislatívnej procese zmien bol zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, v ktorom sa upravila problematika povoľovania obchodovania a prepravy vybraného minerálneho oleja v obaloch v súčasnosti limitovaných nad 210 litrov ako i následná povinnosť evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom (§ 25a zákona). Zmena a doplnenie tohto zákona (už schválené NR SR) priniesli riešenie v podobe zmeny veľkosti obalov v nadväznosti na to, aký minerálny olej či tovar je v nich prepravovaný. V zmysle tejto filozofie o povolenie na obchodovanie musí požiadať ten, kto chce s komoditami uvedenými v § 25a ods. 1 predmetného zákona obchodovať obaloch väčších ako 150 litrov, okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87. Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie len, ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.

Posledným z trojice predpisov je novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý je zatiaľ stále v legislatívnom procese, no vo vláde SR schválenom znení sa podarilo uplatniť i požiadavku SAPPO, týkajúcu sa definície biodiesela, kedy sa biodieselom rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a tukov, alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) pričom na účely § 14a ods. 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich energetický obsah dvojnásobne. Zároveň sa podarilo V prílohe č. 1 v tabuľke č.1 tohto zákona upraviť hodnotu objemu biopaliva na rok 2015 na 6,8%, čo si ale samozrejme vyžaduje ďalšie odborné rokovania zo strany Asociácie a Ministerstva hospodárstva SR ako gestora tohto zákona, aby k podobnému kompromisu mohlo dôjsť i v nasledujúcich rokoch 2016 až 2020.

Vyššie uvedené väčšie či menšie úspechy SAPPO pri presadzovaní jej záujmov sú bezpochyby výsledkom výbornej tímovej spolupráce zástupcov jej členských spoločností podieľajúcich sa na formovaní odborných stanovísk a odôvodnení predkladaných návrhov a pripomienok k všeobecne záväzným právnym predpisom platným a účinným na území Slovenskej republiky.

Kontakt pre ďalšie informácie:
E-mail: riaditel@sappo.sk
Tel.: 00421 2 582 396 30

Oznamy

Oznamy