Vážená odborná verejnosť,

SAPPO Vám predstavuje tretí bezpečnostný štandard, ktorého cieľom je popísať všeobecne platné požiadavky pre stáčanie LPG do zásobníkov LPG na čerpacej stanici (ČS) a tankovanie LPG do nádrže motorového vozidla. Stáčanie pozostáva z príchodu autocisterny naplnenej LPG na čerpaciu stanicu, stočením LPG do príslušných zásobníkov a po ukončení procesu z odchodu cisterny z ČS.

Stáčanie a tankovanie LPG patrí z hľadiska frekvencie mimoriadnych udalostí medzi najrizikovejšie činnosti pri preprave a manipulácii s LPG. Preto je tento štandard určený pre všetky osoby ktoré sa stáčania a tankovania zúčastňujú, t.j. pre obsluhu čerpacej stanice, zákazníka a vodiča autocisterny. Zahŕňa jednak požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, ako aj najlepšie praktiky získané dlhoročnými skúsenosťami.

S pozdravom

SAPPO

HSSE štandard 3 – Stáčanie a tankovanie LPG

Oznamy

Oznamy