Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška č. 316/2017 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŽP SR, z 11. decembra 2017, č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Link na slov lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/316/20171219

 

Články

Články