Vláda  SR na 158. rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V „§ 8c  sa uvádza:

„(1) Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie L, M
a N s pohonom na alternatívne palivá.
(2) Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie
vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani
držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,a ktoré má

a) pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný
plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b) najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne
15 % objemu biopalív,
c) najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého
zdroja elektrickej energie,
d) výhradne elektrický pohon, a to
1. batériové elektrické vozidlo,
2. elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a) fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi,
c) právnickej osobe,
d) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.“

(zdroj: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

link na návrh zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Články

Články