zverejnenie nariadení EK k EMCS:

 • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1636 ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré
  sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu
  pre straty z dôvodu povahy tovaru https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1636&from=EN
 • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1637, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie
  dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia
  dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného
  obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od
  spotrebnej dane https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1637&from=EN

Články

Články