Podnikateľským zámerom členských spoločností SAPPO je cieľavedomá, zodpovedná a efektívna účasť na trhu pohonných hmôt a ostatných ropných produktov v Slovenskej republike s cieľom uspokojovania potrieb a očakávaní zákazníkov. Spoločnosti združené v SAPPO dbajú na vysokú úroveň nimi poskytovaných služieb, dávajú dôraz na vybudovanie a spoľahlivosť dlhodobých vzťahov v konkurenčnom prostredí tohto trhu. Právne predpisy, ktoré upravujú chovanie účastníkov trhu, považujú za minimum etiky. Dobrovoľne sa zaväzujú správať sa vo svojej podnikateľskej činnosti nad rámec zákonných noriem v zmysle tohto etického kódexu:

 1. Členovia SAPPO dôsledne dodržujú právny poriadok Slovenskej republiky a nevykonávajú žiadnu činnosť, ak by bola proti jeho litere a duchu.
 2. Rešpektujú platné predpisy o ochrane životného prostredia a snažia sa docieľovať v miestnych podmienkach priaznivejšie parametre, ako stanovujú právne normy. Poskytujú potrebnú pomoc pri prispôsobovaní predpisov o ochrane životného prostredia úrovni platnej v krajinách Európskej únie. Uskutočňujú politiku plynulého zlepšovania všetkých opatrení k ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia v záujme tých subjektov, ktoré môžu byť ich činnosťou ovplyvnené.
 3. Zaväzujú sa zabezpečiť zamestnancom zodpovedajúce pracovné podmienky z hľadiska bezpečnosti práce a chrániť pred úrazom zákazníkov a tretie osoby. Túto politiku bezpečnosti práce budú podporovať i u svojich partnerov.
 4. Zaručujú, že kvalita nimi predávaných výrobkov a služieb zodpovedá normám platným v SR a je v súlade s predpismi a prehláseniami, ako sa k nim vzťahujú. Za akosť týchto výrobkov ručia.
 5. Svoje podnikateľské činnosti rozvíjajú v tomto etickom rámci na základe korektných služieb. Odmietajú účasť ktoréhokoľvek svojho zamestnanca a partnera na korupcii, resp. nečestných aktivitách.
 6. Žiaden z členov SAPPO sa nebude pokúšať priamo alebo nepriamo získať zapracovaných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u inej členskej firmy, za účelom získania určitej hospodárskej výhody. Členovia SAPPO budú tiež ctiť obchodné zvyklosti pokiaľ ide o zamestnávanie pracovníkov prepustených inými členskými spoločnosťami pre porušovanie predpisov týchto organizácií.
 7. Riadne plnenie uzavretých zmlúv a dohôd považujú členovia SAPPO za zásadný predpoklad rozvoja obchodných vzťahov.
 8. K získaniu a udržaniu zákazníkov členovia SAPPO vyvíjajú a ponúkajú výrobky a služby výhodné z hľadiska ceny, akosti a bezpečnosti, čo je dané ich značnými skúsenosťami technologickými, komerčnými a ochranou životného prostredia.
 9. Pri náborových akciách, v inzerátoch a pri ostatných komerčných činnostiach nesmú členovia SAPPO používať žiadne prostriedky, výrobky, služby alebo akékoľvek iné aktivity, ktorými by mohla byť poškodená povesť, resp. dôveryhodnosť ostatných účastníkov trhu. Porovnávanie výrobkov nemôže byť zamerané na jednotlivých konkurentov a budiť klamný dojem.
 10. Členovia SAPPO vykonávajú svoju činnosť na verejnosti a pred verejnou mienkou. Pre verejnosť a zainteresovaných poskytujú všetky informácie a údaje, ktoré nepoškodzujú hospodárske záujmy zmluvného partnera.
 11. Porušenie týchto etických pravidiel členom SAPPO sa prejednáva podľa procedurálneho postupu, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Procedurálny proces pri prejednávaní porušených etických pravidiel členských spoločností Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu

 1. Porušenie etických pravidiel hlási predstavenstvu SAPPO prostredníctvom sekretariátu členská firma listom podpísaným štatutárnym zástupcom. Okrem popisu prípadu uvedie meno (mená) osoby (osôb), ktoré môžu uvedenú skutočnosť dosvedčiť.
 2. Predseda predstavenstva SAPPO sa podľa povahy záležitosti pokúsi dohodnúť so zúčastnenými stranami zmierne vyriešenie počas dohodnutej lehoty.
 3. Ak sa nepodarí prípad vyriešiť zmierením, informuje o ňom sekretariát SAPPO vedúceho a členov odbornej skupiny pre otázky profesionálnej etiky a požiada ich o vypracovanie stanoviska pre predstavenstvo SAPPO.
 4. Odborná skupina pre otázky profesionálnej etiky je päťčlenná. Na návrh predstavenstva menuje jej členov valné zhromaždenie SAPPO. Aspoň jedným z členov je pracovník s právnickým vzdelaním a praxou, ostatní sú z útvarov komerčných a technických. Odborná skupina vypracuje rokovací program, ktorý schvaľuje predstavenstvo SAPPO.
 5. Odborná skupina vypočuje zástupcu navrhovateľa, a ním uvedené osoby ako svedkov a zástupcu poškodenej členskej firmy, prípadne ním doporučených svedkov. O rokovaní sa zhotoví zápis.
 6. Podľa priebehu a výsledku šetrenia vypracuje odborná skupina odporučenie pre predstavenstvo SAPPO s návrhom eventuálnej sankcie proti previnilej sa členskej firme.
 7. Ako sankciu sa podľa povahy zavinenia ukladajú:
  • 7.1 napomenutie predstavenstvom
  • 7.2 písomné pokarhanie predstavenstva SAPPO
  • 7.3 vylúčenie z asociácie

  Návrh na vylúčenie podlieha schváleniu valného zhromaždenia SAPPO. Uloženie sankcií sa vhodnou formou dá na vedomie členom SAPPO.

 8. Proti uloženej sankcii (7.1 a 7.2) je možné sa odvolať do 1 mesiaca valnému zhromaždeniu SAPPO.
 9. V prípade, že sú členovia odborných skupín pracovníkmi niektorých z členských firiem zúčastnených na spornej záležitostí, nezúčastnia sa títo členovia rokovania odborných skupín. Toto ustanovenie platí analogicky pre členov predstavenstva SAPPO.