foto Marián Socha
Marián Socha Predseda SAPPO

Úvod

Vážení priatelia,

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu už takmer štvrťstoročie nezávisle a odborne prispieva k budovaniu trvalo udržateľného rámca podnikania v tomto sektore na Slovensku. Počas svojej existencie sa vďaka profesionalite svojich členov stala spoľahlivým garantom relevantnosti, odbornosti a transparentnosti diskusie pre orgány štátnej a verejnej správy ako i pre širšiu verejnosť. Táto spolupráca dokonca presahuje hranice Slovenska a asociácia sa stala spoľahlivým partnerom odborných diskusií s rôznymi organizáciami na európskej úrovni.

Počas uplynulého roka sa asociácia aktívne podieľala na pripomienkovaní a vypracovaní rôznych odborných stanovísk k mnohým legislatívnym návrhom a podnetom. Dovoľte mi, aby som spomenul aspoň tri najdôležitejšie témy, ktorým náš sektor momentálne čelí, a ktoré možno považovať svojím obsahom za celoeurópske.

Tou prvou je téma obnoviteľných zdrojov energie takzvaná RED (Renewable Energy Directive). Európska únia vyžaduje do roku 2020 dosiahnuť aspoň 10-percentný podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v pozemnej doprave. Jednotlivé členské štáty tento zámer postupne pretavili do povinnosti poskytovať biopalivá s rôznym pomerom jednotlivých biozložiek, pričom tento prístup je v jednotlivých krajinách rozdielny. Už teraz treba samozrejme mať na zreteli a upozorniť na to, že v konečnom dôsledku môže táto rozdielnosť v prístupe transpozícií EÚ smerníc do lokálnych legislatív viesť k „deformácii“ konkurencieschopnosti medzi jednotlivými trhmi.

Druhou témou je téma kvality palív, takzvaná FQD (Fuel Quality Directive). EÚ ňou zaväzuje dodávateľov, ktorí uvádzajú svoje produkty do voľného dňového obehu, aby znížili uhlíkové emisie z palív do roku 2020 o 6 % voči referenčnej úrovni hodnôt CO2 z roku 2010. Aj tento cieľ premietli jednotlivé členské krajiny postupne do rôznych opatrení, pričom v prípade niektorých krajín boli prijaté i predbežné ciele plnenia.

Treťou témou je stanovenie národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Elektrická energia, vodík, LPG a CNG aspoň čiastočne slúžia ako náhrada za fosílne zdroje ropy v dodávkach energie pre dopravu a prispievajú k eliminácii emisií uhlíka v tomto odvetví. Počas roka 2016 Ministerstvo hospodárstva SR zriadilo k tejto téme pracovnú skupinu, do ktorej bolo pozvané aj SAPPO. V diskusii sme zaujali množstvo odborných stanovísk a podnetov. Výstupom pracovnej skupiny bola „Komplexná stratégia zavádzania alternatívnych palív v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo z pohľadu potenciálnych možností a potrieb Slovenskej republiky”.

Dovoľte, aby som zdôraznil, že Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu si plne uvedomuje dôležitosť týchto zásadných tém pre ochranu životného prostredia ako i trvalú udržateľnosť podnikania v tomto sektore. Jednotliví členovia SAPPO vyvíjajú veľa úsilia a opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Zároveň však na základe dlhoročných skúseností vnímame aj praktické výzvy, ktoré z týchto opatrení vyplývajú. Vidíme napríklad niektoré reálne technické limity, ktoré sú spôsobené trebárs nedostupnosťou biozložiek druhej a tretej generácie na trhu. Ich dostupnosť je pritom nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie predpísaného zníženia emisií skleníkových plynov o 6 % do roku 2020. Rovnako upozorňujeme na potrebu zohľadňovania celého životného cyklu výroby niektorých navrhovaných alternatív, napríklad elektrickej energie, pri ich zavádzaní do infraštruktúry alternatívnych palív.

Na riešení týchto výziev neustále pracujú naši odborníci na pravidelných stretnutiach jednotlivých pracovných skupín v rámci SAPPO. Na jednej strane sa snažia o naplnenie stanovených cieľov, na druhej strane musia čeliť reálnym limitujúcim faktorom trhu, ktoré bránia ich naplneniu. Nesmieme pritom zabúdať pri ich plnení na potrebu zachovania konkurencieschopnosti našich členov na európskom trhu.

Vážení priatelia, spomínané príklady sú len malou časťou odvedenej práce, ktorú naši kolegovia v rámci SAPPO vlani vynaložili pri pripomienkovaní viacerých legislatívnych návrhov a príprave odborných stanovísk. Za túto prácu a za ďalšie aktívne pôsobenie všetkých členov Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu by som chcel veľmi rád a úprimne poďakovať.

Rovnako by som sa chcel na záver poďakovať aj jednotlivým zástupcom štátnej a verejnej správy a rôznych organizácií, ktorí nám dávajú priestor na odbornú a vecnú diskusiu k súčasným témam. Myslíme si, že naše úsilie je spoločné: je ním prijatie takých legislatívnych zmien a opatrení, ktoré budú zohľadňovať naše spoločné ciele zlepšenia environmentálneho rozmeru ako i trvalej udržateľnosti tohto sektora, nezabúdajúc pritom a plne rešpektujúc reálne súčasné limity trhu.

Vážení priatelia, tento rok nebude určite o nič jednoduchší. Preto nám všetkým prajem v tomto úsilí veľa energie a síl na zvládnutie mnohých výziev, ktoré nám nachystá.

Sincerely

Marián Socha 
Chairman of the Board of directors